Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368
 • Ngô Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328984658
 • Giáp Thị Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0397649368
  • Email:
   c0anduongty@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Chiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   chieunguyenmnad@gmail.com
 • Dương Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   c0anduongty@bacgiang.edu.vn
 • Phạm Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyendao67@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thaonguyenmnad@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenmen86@gmail.com
 • Trần Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0869720394
  • Email:
   tranluong89@gmail.com
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lephuongmnad@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Email:
   maihien90ty@gmai.com