Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368
 03/09/21  Tin tức nhà trường  11
Sinh hoạt chuyên môn cho đội nguc CB,GV là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghioeepj vụ sư phạm cho đội ngũ CBQL ...